خرید زمین شورآباد8700متر

کدفایل:41465

مساحت کل:8700

سند:تک برگ قیمت متری:150/000هزار تومان

شماره تماس:09202020444