خرید زمین رباط کریم

خرید زمین رباط کریم

کد ملک :۳۸۹۶۴

مساحت کل : ۵۱۸۴

سند: ۶دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۱۲۰هزار تومان
خریدزمین,خرید سالن,خرید زمین,خرید آزادگان رباط کریم,خریدزمین آزادگان رباط کریم,,خرید زمین آزادگان رباط کریم,خرید زمین  رباط کریم ,زمین زمین جاده کمر بندی آزادگان رباط کریم,زمین جاده رباط کریم,زمین آزادگان رباط کریم