خرید زمین در 60متری شورآباد20000متر

کد فایل: 37437

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 20000 نوع کاربری: صنعتی وضعیت سند: شش دانگ