خرید زمین در گلدشت کرج 1560متر

کد فایل: 21790 ،
متراژ کل زمین: 1560
، نوع کاربری: باغچه
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی