خرید زمین در گرمدره375متر

کد فایل: 37261

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 375 آب: دارد وضعیت سند: 6 دانگ