خرید زمین در گرمدره3500متر

کد فایل: 19049

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3500 ، نوع کاربری: انبوه سازی وضعیت سند: شش دانگ دارای دو جلد سند مالکیت