خرید زمین در گرمدره 25هزار متر

کدفایل:41550

مساحت کل:25000

سند :تک برگ

قیمت:50/000/000/000

شماره تماس:09202020444