خرید زمین در کرج 8750متر

کد فایل: 21812 ،
زمین: 8750
آب: پروانه چاه عمیق 
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی