خرید زمین در پل کردان 5000متر

کد فایل: 19383 ،متراژ کل زمین: 5000 وضعیت سند: رسمی منگوله دار

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی