خرید زمین در پرند3672متر

کد فایل: 34844 متراژ کل زمین: 3672 ، وضعیت سند: 6جلد سندشاهنشاهی
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی