خرید زمین در ورامین

خریکدفایل:41370

مساحت کل:15300 سند:6دانگ قیمت متری:20/000هزارتومان

شماره تماس:09202020444

 

خرید زمین در حصارک10000متر