خرید زمین در مهرشهر کرج1000متر

کد فایل: 34932 متراژ کل زمین: 1000 ، وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی