خرید زمین در ملارد کرج4200متر

کد فایل: 18618

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 4200 آب: آشامیدنی + آبیاری برق: در حال نصب ، نوع کاربری: هیچکدام ، وضعیت سند: قولنامه ای