خرید زمین در مخصوص250متر

کدفایل:42080

مساحت کل:250 سند:6دانگ

قیمت متری:7/000/000میلیون تومان

مشاور شما:آقای رفیعی

شماره تماس:09123867636