خرید زمین در فردیس 2500متر

کد فایل: 34889 متراژ کل زمین: 2500 ،
وضعیت سند: 6 دانگ
شماره تماس:09202020444
قیمت:کارشناسی