خرید زمین در صیادشیرازی

کدفایل:41491

مساحت کل:3270

سند:6دانگ

قیمت:37/000/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444