خرید زمین در شهر قدس3000متر

کد فایل: 37334

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3000وضعیت سند: صلح قطعی ،