خرید زمین در شهریار778متر

کد فایل: 37089

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 778 نوع کاربری: زمین-قابلیت باغ تعداد شش دانگ