خرید زمین در شهریار

خرید زمین در شهریار

کدفایل:41321

مساحت کل:1018 دارای جواز

قیمت کل:6/500/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444