خرید زمین در حصارک10000متر

کدفایل:41358

مساحت کل:10000

کاربری:صنعتی

سند تک

برگ متری:800/000هزار تومان

شماره تماس:09202020444

 

خرید رستوران در قشم 180متر