خرید زمین در جاده کردان کرج18420متر

کد فایل: 18780

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 18420 نوع کاربری: کارتن سازی وضعیت سند: شش دانگ (3 جلد سند 2 دانگ)