خرید زمین در جاده ساوه13000متر

کدفایل:41472

مساحت کل:13000 سند:6دانگ

قیمت کل:1/650/000/000 میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444