خرید زمین در تهران 40000متر

کد فایل: 19427 ، متراژ کل زمین: 40000 آب: دارد ، برق: دارد گاز: نداردمساحت تعداد خط تلفن: 300 وضعیت سند: 6 دانگ

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی