خرید زمین در بوشهر 7643هزارمتر

کدفایل:42037

مساحت کل:7643 کاربری:مسکونی

قیمت کل:28میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444