خرید زمین در بوئین زهرا5000متر

کد فایل: 18669

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5000 آب: دارد برق: دارد ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: داردوضعیت سند: شش دانگ