خرید زمین در انجم آباد 11000متر

کدفایل:41799

مساحت کل:11000متر

چاه عمیق 2 تانکر آب

سند: دفترچه ایی

دیوارکشی

قیمت:متری 400هزار تومان

شماره تماس:09202020444