خرید زمین در اشتهارد10000متر

کدفایل:41405

مساحت کل:10000 سند:6دانگ

قیمت متری:60/000هزار تومان

شماره تماس:09202020444