خرید زمین در اشتهارد

کد فایل: 36935

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

کرج نوع کف سالن: ، آب: چاه برق: دارد زمینها 6000+15000+17000متر میباشد.