خرید زمین در احمدآبادمستوفی800متر

کد فایل: 19073

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 800 وضعیت سند: 6دانگ منگوله دار