خرید زمین در آریاشهر44000متر

کد فایل: 19147

متراژ کل زمین: 44000وضعیت سند: 6 دانگ ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی