خرید زمین درشهرری50هزارمتر

کد فایل: 36940

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 50000 ، آب: سهمیه ای ، ، وضعیت سند: 6 دانگ ،