خرید زمین دراسلامشهر2400متر

کدفایل:42075

مساحت کل:2400 سند:6دانگ

قیمت متری:2/500/000 میلیون تومان

شماره تماس:09202020444