خرید زمین دارآباد تهران

خرید زمین دارآباد تهران

کد ملک :۳۸۶۴۲

مساحت کل: ۹۷۰۰۰ متر که  شامل تجاری آموزشی ورزشی درمانی اختصاصی مسکونی به متراژهای مختلف

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۳۱۰ میلیارد
خرید زمین,خرید زمین دارآباد ,خریدزمین مسکونی و تجاری دار آبادخرید زمین تهران,خرید زمین صنعتی مسکونی تجاری دار آباد تهران,زمین خرید تجاری مسکونی تهران دارآباد