خرید زمین جاده مخصوص 33000متر

کد فایل: 18645

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 330000 نوع کاربری: هیچکدام وضعیت سند: 3 دانگ مشاع ،