خرید زمین باقرشهر

خرید زمین باقرشهر

کد ملک :۳۹۲۲۱

مساحت کل :۲۵۳۳۰ / سند: تک برگ مشاع

۱۰/۴۰۰ متر مجوز سردخانه از جهاد و قابلیت ۲۰ تن بار ۲ مداره

قیمت کل :متری ۸۰۰هزار تومان

تلفن تماس: 09202020444

خرید زمین,خرید زمین باقر شهر,خرید زمین باقر شهر,خرید زمین خالی باقر شهر,خرید زمین خالی,زمین خرید فروش باقر شهر