خرید زمین اتوبان تهران کرج وردآورد

کدفایل:41323

مساحت کل:9000 جواز:مسکونی سند:6دانگ

قیمت متری:3/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444