خرید در پل فردیس کرج 70000متر

کد فایل: 37066

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 70000 وضعیت سند: شش دانگ ،