خرید تجاری در یافت آباد800متر

کد فایل: 37217

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5800 متراژ سوله: 800 وضعیت سند: شش دانگ ،