خرید تجاری در جاده چالوس

کدفایل:41430

مساحت کل:10000 سالن:500 قیمت متری:3/500/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444