خرید اداری در خیابان شریعتی

کدفایل:41305

مساحت کل:1500 سالن:3100 جواز:اداری 5طبقه —اتاق مدیریت—-کنفرانس—-پارکینگ

قیمت کل:60/000/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444