خرید آشپزخانه شمس آباد

خرید  آشپزخانه شمس آباد

کد ملک :۳۷۸۸۲

مساحت کل :۵۰۰ متر

برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

۲۴ متر سرد خانه

قیمت کل :۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خریدآشپزخانه,خرید سالن,خرید آشپزخانه,خرید شهرک صنعتی شمس آباد,خریدآشپزخانه شهرک صنعتی شمس آباد,خرید آشپزخانه شهرک صنعتی شمس آباد,خرید آشپزخانه شهرک صنعتی شمس آباد,آشپزخانه شهرک صنعتی شمس آباد,آشپزخانه شهرک صنعتی شمس آباد,سوله شهرک صنعتی شمس آباد