اجاره سوله وسالن شاد آباد

اجاره سوله  وسالن شاد آباد

کد ملک :۳۷۹۰۶

مساحت کل :۱۸۰ / مساحت سالن:۱۸۰

برق :  دارد۳۲ آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

ودیعه : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره شاد آباد,اجاره سالن جاده قدیم شاد آباد,اجاره سوله جاده قدیم شاد آباد,اجاره سالن سوله جادهقدیم شاد آباد؛سالنجاده قدیم شاد آباد