اجاره

اجاره
کمالشهر کرج
۱۷۰۰۰ متر سوله

شماره تماس:09202020444