اجاره کارواش در جاده قدیم

کدفایل:41659

مساحت کل:11427 مشاع

اجاره ماهانه:متری 66/000هزار تومان

شماره تماس:09202020444