۰۹۲۲۴۱۵۰۱۱۶

متراژ:۱۲۰۰

ودیعه:توافقی

اجاره:توافقی

۱۲۰۰مترزمین
۵۰۰مترسوله
۱۲۰متراداری
انشعابات کامل