اجاره سوله در جاده قدیم1200متر

کد فایل: 37032

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2000 آب: چاه آب متراژ سوله: 1200 برق: 50 آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 100