اجاره سردخانه درجاده مخصوص

کدفایل:41843

15هزار تن زیر صفر

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی