اجاره سالن شهرک دانش 800متر

کدفایل:41536

مساحت کل:2000 سالن:800 کاربری:صنعتی برق:50آمپر مساحت دفتری:160

ودیعه:1/000/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444