اجاره سالن در کیلومتر 19جاده مخصوص 100متر

کدفایل:41547

مساحت کل:590 مساحت سالن:100 کاربری:صنعتی برق:32آمپر

اجاره ماهانه:7/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444