اجاره سالن در جاده مخصوص289متر

کدفایل:41882/مساحت کل:289/50آمپربرق/سند6دانگ/20متر اداری/ودیعه:200میلیون تومان/اجاره:9میلیون تومان/شماره تماس:09202020444/